STATUT

Fundacji Hospicyjnej MÓJ DOM

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundację pod nazwą Fundacja Hospicyjna MÓJ DOM, zwaną dalej Fundacją, ustanowiła Ewa Gnatkowska, zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jolantę Bujalską w kancelarii notarialnej w Warszawie, al. Jerozolimskie 29 lok. 26, w dniu 27 czerwca 2019 (Repertorium A nr 1137/2019) działając na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Hospicyjna MÓJ DOM.
 3. Fundacja może posługiwać się nazwami skróconymi: MÓJ DOM, Fundacja MÓJ DOM, Fundacja HMD, FHMD.
 4. Fundacja jest apolityczna, jej powstanie i działalność bazuje na chrześcijańskim systemie wartości i poszanowania człowieka. W swej działalności Fundacja kieruje się zasadami zgodnymi z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 5. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. 2020.2167) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem.
 5. Fundacja może powoływać spółki prawa handlowego oraz inne podmioty, w szczególności poprzez tworzenie oddziałów, zakładów i filii w Polsce i poza granicami, ustanawiać w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli, a także przystępować do spółek i fundacji, nabywać udziały i akcje w spółkach, tworzyć spółki z udziałem innych podmiotów.
 6. Fundacja może współpracować z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.
 7. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 8. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności, na przykład pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.
 9. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz posługuje się swoim znakiem graficznym (logo).

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc osobom z chorobami neurologicznymi, postępującymi, nieuchronnie prowadzącymi do skrócenia życia, w szczególności pomoc w opiece nad chorym ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA).
 2. Pomoc osobom paliatywnie chorym, wykluczonym i ubogim w różnych przestrzeniach ich życia:
  • całkowicie pozbawionych środków do życia (ubóstwo finansowe);
  • całkowicie opuszczonym przez rodzinę/najbliższych i/lub odrzuconych przez społeczeństwo (ubóstwo społeczne);
  • pomoc rodzinom i opiekunom osób chorych.
 1. Integracja różnorodnych grup społecznych;
 2. Budowanie wielopokoleniowej wspólnoty opartej na zawiązywaniu i budowaniu pomostów relacyjnych we wszystkich wyżej wymienionych wielopokoleniowych środowiskach tj. między chorymi, rodzinami, lokalną społecznością itp.
 3. Rozwijanie świadomości, wiedzy i umiejętności związanych z chorobą paliatywną, opieką nad osobami terminalnie chorymi, komunikacją, psychologią;
 4. Udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom, szkolenie ich w sprawowaniu opieki nad chorymi przewlekle, chorymi w końcowej fazie nieuleczalnej choroby, szczególnie choroby nowotworowej, oraz innymi chorymi nieuleczalnie.
 5. Organizacja kompleksowej opieki nad chorymi przewlekle, chorymi nieuleczalnie oraz osobami w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, wymagającymi opieki całodobowej, hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych i prowadzenie hospicjum stacjonarnego dla chorych wymagających całodobowej opieki i leczenia w warunkach hospicjum stacjonarnego, oddziału opieki paliatywnej, innych rodzajów opieki całodobowej, a także w ramach oddziału dziennego opieki paliatywnej i grup wsparcia.
 6. Edukacja, propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla życia, promocja i organizacja wolontariatu.
 7. Wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania.
 8. Realizacja działań o charakterze dobroczynnym.
 9. Realizacja działań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania, które mają charakter nieodpłatny:

 1. organizowanie ośrodków leczniczych i opiekuńczych, w tym ośrodków hospicyjnych opiekujących się chorymi nieuleczalnie, chorymi przewlekle, chorymi w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, wymagającymi opieki całodobowej lub dziennej ze względów medycznych i socjalnych,
 2. niesienie opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, duchowej, socjalnej, psychologicznej chorym,
 3. zapewnienie wsparcia organizacyjnego, duchowego, psychologicznego, socjalnego i medycznego dla rodzin osób chorych i osieroconych,
 4. prowadzenie działalności leczniczej, w szczególności hospicjów stacjonarnych, hospicjum domowego, oddziałów opieki paliatywnej, dziennych oddziałów opieki paliatywnej, poradni leczenia bólu i poradni medycyny paliatywnej oraz ośrodków dla osób przewlekle chorych,
 5. prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego,
 6. budowanie partnerstw i współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, z placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi, Kościołami i związkami religijnymi, instytucjami prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą,
 7. pozyskiwanie i szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy do wszelkiego rodzaju pracy na rzecz chorych, ich rodzin, bliskich, oraz na rzecz zapewnienia funkcjonowania Fundacji,
 8. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
 9. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych, zjazdów i spotkań – dla społeczności lokalnej oraz osób i instytucji spoza regionu,
 10. organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjno – kulturalnych, dla osób chorych i osieroconych oraz osób pomagających im,
 11. organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych,
 12. organizowanie spotkań integracyjnych w tym prowadzenie kawiarenki integracyjnej,
 13. organizowanie terapii zajęciowej w tym Aquaterapia, Muzykoterapia, Arteterapia itp.
 14. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą,
 15. stwarzanie przestrzeni do kontaktu z naturą np. poprzez stworzenie mini ogrodu, mini zielnika, mini zoo itp.,
 16. prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych,
 17. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych związanych z działalnością Fundacji i jej celami,
 18. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych,
 19. propagowanie założeń Fundacji,
 20. współpracę z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.

§ 8

Cele Fundacji mogą zostać zmienione w drodze oświadczenia Fundatora, a po śmierci Fundatora przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej kwota przeznaczona na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego wynosi 1.000 (tysiąc złotych).

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, nawiązek, subwencji otrzymywanych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy,
 2. odsetek bankowych od posiadanego kapitału,
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
 4. dochodów ze zbiórek publicznych,
 5. dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,
 6. dochodów z działalności gospodarczej,
 7. wpływów z budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

§ 11

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, zaś nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową.
 3. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarcza w następującym zakresie:
  • wydawanie książek (PKD 58.11.Z*);
  • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z*);
  • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych(PKD 59.20.Z*);
  • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z*);
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z*);
  • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z*);
  • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z*);
  • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z*);
  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  • wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z);
  • kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z);
  • praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z);
  • praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);
  • praktyka lekarska dentystyczna PKD 86.23.Z);
  • działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
  • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E*);
  • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
  • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD82.30.Z);
  • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z*);
  • artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z*);
  • działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E);
  • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z*);
  • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
  • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z*);
  • praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C);
  • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E*);
  • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
  • pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
  • pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z);
  • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z).

§ 13

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Władze Fundacji

§ 14

Władzami fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji – organ zarządzający;
 2. Rada Fundacji – organ doradczy i opiniodawczy.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji liczy od jednej do trzech osó Jeśli Zarząd jest jednoosobowy – powołuje się Prezesa Zarządu, jeśli Zarząd liczy więcej niż jedną osobę powołuje się dodatkowo wiceprezesów.
 2. Prezesem Zarządu Fundacji jest Fundator albo wskazana przez niego osoba. W przypadku trwałego i nieusuwalnego braku możliwości wskazania przez Fundatora osoby Prezesa, wyboru prezesa dokonuje Rada Fundacji. Wybór prezesa następuje na podstawie wskazania przez Fundatora albo uchwały Rady Fundacji.
 3. Fundator powołuje i odwołuje Zarząd lub poszczególnych jego członków.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie i pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Fundacji ustala Fundator, a pozostałych osób Prezes Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 10.
 5. Zarząd powoływany jest bezterminowo.
 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą odwołania przez Fundatora albo śmierci członka Zarządu.
 7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  • złożenia rezygnacji;
  • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
  • choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji;
  • nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
  • istotnego naruszenia postanowień statutu.
 1. Po śmierci Fundatora kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania Zarządu i poszczególnych jego członków przejmuje Rada Fundacji.
 2. W sytuacji, gdy Prezesem Zarządu, wiceprezesem zarządu jest Fundator, zapisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.
 3. Umowę o pracę z Fundatorem, będącym jednocześnie Prezesem Zarządu lub wiceprezesem zarządu zawiera w imieniu Fundacji drugi wiceprezes zarządu.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  • pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Fundacji;
  • uchwalanie regulaminów;
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich stosownym organom administracji publicznej oraz Radzie Fundacji i Radzie Wspierającej Fundację;
  • podejmowanie decyzji w przedmiocie rozpoczęcia prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.
 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma Prezes Fundacji.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.
 7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, gdy zarząd jest jednoosobowy, uprawniony jest Prezes Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji do kwoty 20 000 złotych włącznie, gdy Zarząd jest wieloosobowy, uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w kwocie powyżej 20 000, gdy Zarząd jest wieloosobowy, uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu.

 

 

Rada Fundacji

§ 18

 1. Rada Fundacji jest organem doradczym i opiniodawczym Fundacji, pełni również funkcję organu kontroli wewnętrznej, wykonującym niezależnie swe funkcje kontrolne.
 2. Powołanie Rady jest obligatoryjne w sytuacji, gdy Fundacja wystąpi o status organizacji pożytku publicznego.
 3. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
 4. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. W Radzie mają prawo zasiadać również Fundator, z zastrzeżeniem ust. 7 i następnych.
 5. Po śmierci Fundatora Rada samodzielnie uzupełnia swój skład poprzez dokooptowanie członków.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa albo śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. Członkiem Rady nie może być osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu Fundacji.
 9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 11. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 12. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 20

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Opiniowanie i wskazywanie kierunków działań Fundacji;
 2. Doradzanie i pomoc w kierowaniu Fundacją;
 3. Wydawanie i przedstawianie Fundatorowi opinii co do pracy Zarządu;
 4. Rzecznictwo na rzecz Fundacji;
 5. Kontrolowanie pracy Zarządu;
 6. Zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia sprawozdań Zarządu.

§ 21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

 

Zmiana Statutu

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, a po jego śmierci Rada Fundacji jednomyślnie. Zmiana statutu następuje w formie uchwały.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

Decyzje dotyczące połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, a po śmierci Fundatora Zarząd, przy czym decyzje Zarządu w tym przedmiocie zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator w drodze uchwały, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, a po śmierci Fundatora Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu, która dla swej ważności wymaga zatwierdzenia Przez Radę Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.